Катынский тупик / Katyňská slepá ulička

Польской стороне давно передали материалы о расстреле польских офицеров в Катыни, но и после этого Варшава остаётся и необъективной, и недоговороспособной

Фото: РИА «Новости»

Вопрос о виновниках гибели польских военнопленных в Катыни (точнее, в урочище Козьи Горы) обсуждается более 70 лет. Не раз обращалась к этой теме и «ЛГ». Есть и официальные оценки властей. Но остаётся немало тёмных мест. Своим видением ситуации делится профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), доктор исторических наук Алексей ПЛОТНИКОВ.

  Čítať Ďalej...

Заявление представителей Всеславянского комитета

XII Всеславянский собор, который проходил с 21 по 24 мая в г. Москве принял Меморандум «О Славянском единении». В нем написано

«Мы - граждане, проживающие в странах, которые основали, развивали и завещали нам наши славянские предки, мы - славянские народы, с гордостью присоединяемся к историческому наследию и ценностям наших мудрых и миролюбивых предков!
Сегодня мы брошены навстречу ненавистным ветрам, которые пытаются вырвать с корнями нашу древнюю правду - историю, культуру, наследие, и пытаются развеять по всему миру ложь и ненависть!»

  Čítať Ďalej...

Меморандум XII Всеславянского собора

Dni Slovanov 2011

Memorandum českej delegácie na 12. Všeslovanskom sneme v máji 2015 v Moskve

Memorandum slovanského zjednotenia

My, občania žijúci v krajinách, ktoré založili, budovali a ochraňovali naši slovanskí predkovia, my, príslušníci slovanských národov, sa hrdo hlásime k dejinnému odkazu a hodnotám našich múdrych a mierumilovných slovanských predkov!

  Čítať Ďalej...

Svatý mučedník Jan Hus

Svatý mučedník Jan Hus

Mistr Jan Hus patří bezesporu k největším osobnostem českých národních dějin. I když pohledy historiků na jeho život a dílo nejsou jednotné, všechny spojuje obdiv k Husově věrnosti poznané pravdě. Podobný obdiv sdílejí i mnozí teologové - jak západní, tak východní. Zatímco vztah protestantského světa, zvláště Církve československé husitské, a římskokatolické církve k Husovi je známý, jen velmi málo je slyšet názor pravoslavných teologů na jeho osobnost. Mezi nimi vyniká univerzitní profesor biskup Nikolaj Velimirovič, roku 2003 svatořečený jako Nikolaj Žičský. Jeho spis o Husovi, který vyšel v New Yorku roku 1915, představuje nejenom odborné pojednání hierarchy a teologa, ale vyjadřuje také postoj hluboce věřícího člověka. Není divu, že tento spis i osobní postoj tvůrce vedl k rozhodnutí přiznat mistru Janu Husovi svatost a zařadit jej do církevního kalendáře. Jako svatého mučedníka jej ctí také kyperská pravoslavná církev i Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku a nepochybují o ní ani další pravoslavné církve.

  Čítať Ďalej...

Slovanstvo a svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti

JEDNOTNÍ SLOVANIA V EURÓPE SÚ SILA, DOBRÁ SILA

Slovanstvo a svet minulosti

Posledný veľký projekt spolupráce a spolužitia Slovanov na báze vzájomnej výhodnosti a úcty skončil neúspechom už pred štvrťstoročím. Hlavným impulzom k jeho ukončeniu bola tzv. perestrojka a glasnosť vtedajšieho lídra Sovietskeho zväzu, ktorá bola predprípravou na zavádzanie nového svetového poriadku pod hegemóniou USA.

  Čítať Ďalej...

68. výročie víťazstva nad fašizmom

68. výročie víťazstva nad fašizmom

Vo štvrtok, dňa 9. mája 2013, sme si pripomenuli 68. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom. Pamiatkou na tento deň si uctievame tých, ktorí položili svoj život za slobodu súčasných i budúcich generácií. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa obetovali pre našu budúcnosť.

  Čítať Ďalej...

Dni Slovanov 2011

Dni Slovanov 2011

III. ročník Dní Slovanov sa uskutočnil v Nitre v dňoch 2. až 5. júla 2011 ako súčasť podujatí Cyrilo-metodských a Pribinových slávností, každoročne organizovaných mestom Nitra. Išlo o stretnutie zástupcov slovanských národov zo Slovenska, Poľska, Bieloruska, Srbska a Bulharska, ktoré malo viacero podôb a platforiem. Tento ročník bol špecifický aj preto, že sme si pripomenuli významné výročie vydania Zoborských listín z rokov 1111 a 1113. V duchu tohto výročia naši slovanský bratia zanechali "Odkaz Slovanov" na symbolickom papierovom chodníku, ktorý začínal od stolca "Proglas".

  Čítať Ďalej...

Martin Rázus – hovorca a svedomie slovenského národa

Martin Rázus

Ak o niekom platia priliehavo tieto slová, tak je to nesporne Martin Rázus. Dobrovoľne si zvolil najťažšiu a najneschodnejšiu cestu, lebo chcel ostať verný sebe a svojmu národu. Je nepochopiteľné, že súčasná SNS sa (až na niektoré vyhlásenia v polici osemdesiatych rokov minulého storočia) dôsledne neprihlásila k tomuto Slovákovi, intelektuálovi, ktorý presadzoval slovenské záujmy, v časoch pre náš národ najťažších. Je našou povinnosťou pripomenúť si tých, čo pre ubiedených Slovákov obetovali celý život.

  Čítať Ďalej...

Palatín Juraj Turzo

Palatín Juraj Turzo

Juraj Turzo patril k vysokopostavenej uhorskej šľachty, bol grófom, kráľovským radcom a palatínom. Na korunovačnom sneme roku 1608 uzákonili všetky dôležité výsledky Viedenského mieru. Pre evanjelikov boli významné články umožňujúce slobodu vyznania. O ich obsah sa zaslúžil Juraj Turzo svojim nekompromisným postojom ku katolíckej hierarchii. Po roku 1609 po kráľovi sa stal najvplyvnejším človekom v Uhorsku.

  Čítať Ďalej...

Pôvod a pravlasť Slovanov

Pôvod a pravlasť Slovanov

Slovanmi označujeme obyvateľstvo hovoriace slovanskými jazykmi, ktoré tvorí od ranného stredoveku až dodnes jednu z najpočetnejších etnických a jazykových skupín v Európe (približne 1/3 obyvateľov Európy, asi 280 miliónov obyvateľov). Slovania predstavujú jazykovo najmladšiu indoeurópsku vetvu. V súčasnosti k nim zaradzujeme Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, Rusínov, Poliakov, Kašubov, Čechov, Slovákov, Lužických Srbov, Chorvátov, Srbov, Slovincov, Macedóncov, Čiernohorcov, Bosniakov a Bulharov. Jazykový materiál je pre dejiny praslovanských kmeňov dosť chudobný, no napriek tomu z rozboru používaných slov možno konštatovať, že Slovania pred svojim rozsídlením sa po Európe obývali zalesnené územia s miernym podnebím, kde sa nachádzali rieky, jazerá a močiare. Bolo to územie, ktoré ležalo bokom od morí, stepí a hôr.

  Čítať Ďalej...

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.