Меморандум XII Всеславянского собора

Dni Slovanov 2011

Memorandum českej delegácie na 12. Všeslovanskom sneme v máji 2015 v Moskve

Memorandum slovanského zjednotenia

My, občania žijúci v krajinách, ktoré založili, budovali a ochraňovali naši slovanskí predkovia, my, príslušníci slovanských národov, sa hrdo hlásime k dejinnému odkazu a hodnotám našich múdrych a mierumilovných slovanských predkov!

Sme zmietaní nenávistnými vetrami, ktoré sa snažia vyrvať naše starodávne stromy pravdy, histórie, kultúry a poznania aj s koreňmi a rozmetať ich po svete lži, mamonu a zášti! Odkaz našich predkov je však silnejší než najdeštruktívnejší hurikán. Žiť a prežiť však môže jedine v nás, v našich srdciach a mysliach, živený vierou a odhodlaním brániť ho pred nepriazňou, so záväzkom oddaného pestovania pre generácie prítomné aj budúce! To je poslanie, pre ktoré sme sa stali členmi našich slovanských a vlasteneckých organizácií, v ktorých pracujeme. Cítime k sebe slovanskú vzájomnosť, rešpektujeme sa pri presadzovaní spoločných či príbuzných myšlienok, hodnôt a cieľov. Niektoré víchrice však zasiali do našich slovanských záhrad semená neporozumenia a nesúladu, niekedy nás skryto zasiahol vnútorný nepriateľ ‑ príliš veľké ambície jednotlivcov ‑ predstaviteľov hnutí, organizácií a spolkov. To nás môže rozdeľovať.

Silné nenávistné vetry už zase dujú v múdrych korunách starobylých stromov mierumilovných Slávov! Ohýbajú konáre, lomcujú kmene a testujú, či už konečne nenastal čas veľkého polomu! Ak sme naozaj potomkami múdrych predkov, urobíme všetko potrebné, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili.

My, predstavitelia organizácií pestujúce slovanskú vzájomnosť, skláňame sa pred múdrosťou predkov a zaväzujeme sa ponechať svoje osobné ambície mimo spoločného slovanského záujmu! Podajme si ruky, zabudnime na sváry, oprime sa o seba, spoľahnime sa jeden na druhého a s pokorou v srdci a hrdej myslí pracujme na úlohách vyššieho princípu! To nám umožní nájsť spoločné vízie, ciele a línie, na ktorých môžeme vystavať naozajstné slovanské zjednotenie! Posuňme svoje činy od implantovaného „Rozdeľ a panuj“ k tvorivému „Zjednocuj, buduj a bráň!“ Ochraňujme jedinečné nám najdrahšie dedičstvo a spoločne na ňom vybudujme v našom slovanskom priestore perspektívnu a láskyplnú budúcnosť!

Text memoranda pre moskovský snem pripravil Českomoravský slovanský svaz

О Славянском единении

Мы - граждане, проживающие в странах, которые основали, развивали и завещали нам наши славянские предки, мы – славянский народ, с гордостью присоединяемся к историческому наследию и ценностям наших мудрых и миролюбивых предков!

Сегодня мы брошены навстречу ненавистным ветрам, которые пытаются вырвать с корнями нашу древнюю правду - историю, культуру, наследие, и пытаются развеять по всему миру ложь и ненависть! Наше наследие – славянское наследие - намного сильнее, чем самый разрушительный ураган! Жить и выжить этому наследию должны помочь мы, нашей верой и решимостью, защищая наследие от неприязней извне, и воспитывая для него наше настоящее и будущие поколения.

Эту миссию мы со всей ответственностью берем на себя, члены нашей славянской патриотической организации. Мы чувствуем не только общую славянскую солидарность, но и вашу поддержку. Тем не менее, засеяны были в наших славянских садах семена непонимания и разногласия, иногда нашими внутренними врагами, которые преследуют свои амбициозные цели. Но это не может разделить нас! Сильные ветры раздора снова волнуют кроны деревьев нашей славянской славы – хотят сломать ветви, подкапывают корни и нетерпеливо ждут, когда же настанет миг перелома?! Но мы, потомки наших мудрых предков, сделаем всё необходимое, чтобы предотвратить это.

И заявляем:
Мы, представители организации, воспитывающей славянский патриотизм, преклоняемся перед мудростью наших предков, и обязуемся выполнить свой долг перед ними, без преследования каких-либо личных амбиций и готовы непоколебимо защищать наше славянское наследие!

Давайте пожмём друг другу руки, забудем мелкие недоразумения, поддержим друг друга, будем опорой друг для друга и с усердием и гордостью будем сотрудничать – с целью достижения нашего общего высокого принципа - Единства Славян.

Давайте защитим уникальное и дорогое для нас наследие, и укрепим возрождение нашего славянского мира, с перспективным и миролюбивым будущим!

Zdeněk Opatřil na zasadnutí 12. Všeslovanského snemu v máji 2015 v Moskve

Tags: VŠESLOVANSKÉ HNUTIE

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.