Medzinárodná vedecká konferencia Fórum Slavica

Jedným z dôvodov vzniku občianskeho združenia Slavica bolo a je snaha vytvárať priestor pre poznávanie a reflektovanie našej vlastnej minulosti a našej identity, ktorá môže mať rôzne podoby. Preto vznikla myšlienka organizovať každoročne v rámci Dní Slovanov vedecké konferencie pod názvom Fórum Slavica. Aj v rámci týchto konferencií chce naše občianske združenie popularizovať dejiny a kultúru historických Slovanov, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva európskej civilizácie, a tiež históriu, jazyky, ľudovú aj modernú kultúru novodobých a moderných (súčasných) slovanských národov, národností a komunít z celého sveta.

Popularizácia dejín Slovenska

V rámci nášho snaženia sa zameriavame, okrem problematiky Slovanov, aj na popularizáciu dejín Slovenska (ako historicky vzniknutého a ohraničeného územia), Slovákov (aj tých, ktorí žijú mimo územia Slovenska) a všeobecne slovenských dejín, ktorých súčasťou sú aj dejiny kmeňov, predštátnych foriem a štátov, ktoré sú viazané na terajšie územie Slovenska a blízke okolie. Preto sa hlásime aj k popularizácii a skúmaniu dejín prehistórie a protohistórie Slovenska, Uhorska a dejín Česko-Slovenska (resp. Československa). Aj prostredníctvom konferencie Fórum Slavica chce naše o.z. prispieť k pestovaniu zdravého historického povedomia občanov Slovenska.

Témy a prednášajúci konferencie Fórum Slavica

  Kliknite na obrázky nižšie a pozrite si zoznam tém a prednášajúcich podľa jednotlivých ročníkov konferencie Fórum Slavica. Za obdobie rokov 2009 až 2015 na Fórum Slavica vystúpilo už xxxx prednášajúcich z xxxx štátov.

Zoznam prednášajúcich a tém podľa jednotlivých ročníkov konferencie

  prednášajúci inštitúcia téma
FORUM SLAVICA 2015 INŠTITÚCIA ŠTÚR A SLOVANSTVO
PhDr. Tibor Žilka, DrSc. xxx Otvorenie a úvodné slovo
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. xxx Slovanstvo v kontexte civilizačnej dilemy v myslení Ľ. Štúra
Mgr. Milan Šupa xxx Aktuálnosť odkazu Ľudovíta Štúra
Věra Ovečková
osobne sa konferencie nemohla zúčastniť
xxx Štúr a Slovanstvo
JUDr. Zdeněk Opatřil xxx Ľudovít Štúr – otec slovenského národa
PhDr. Viktor Timura, CSc. xxx Kontexty problematického spisu Ľ. Štúra - Slovanstvo a svet budúcnosti
Miloš Zverina Občianske združenie Slavica, Nitra Slovanstvo a svet budúcnosti
FORUM SLAVICA 2014 INŠTITÚCIA SLOVO A PÍSMO SLOVANOV
PhDr. Viktor Timura, CSc. xxx Od slov k písmu
Mgr. Jan Klobušický xxx Několik poznámek k původu slovanských písem
Ing. Vladimír Laubert xxx Obrazná písomnosť slovienov
Mgr. Lubor Mojdl xxx Otázniky slovanských písem – problémy jejich vzniku a priority
Mgr. Jozef Janták xxx Najstaršie písmo a pritom slovanské
PhDr. Rudolf Irša xxx Pohanská svätyňa v Holíči
Ing. Ján Ducár xxx Velestúr
Jozef Pacher xxx A. Horák - O Slovanech úplně jinak
Mgr. Elena Šubjaková
sprievodné podujatie
xxx Hlaholská škola
FORUM SLAVICA 2013 INŠTITÚCIA CYRIL A METOD
Mgr. Elena Šubjaková xxx Hlaholika ako ikona SLOVA
Mgr. Danslav Branimirovič Slavenskoj xxx Glagolitic: Present and Future
Dr. Dimo Cheshmedzhiev, Doc. xxx Slovenské abecedy medzi Byzanciou a Bulharskom
Luyba Ilieva,PhD. xxx Byzancia a Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo Bulharska (XI-XIII storočie)
Jerej Peter Savčák xxx Význam Sv. kniežaťa Rastislava v Cyrilo-Metodskom misijnom diele
Prot. Štefan Pružinský xxx Nazeranie nestvoreného božského svetla v religióznej tradícii slovanských národov
Mgr. Zuzana Gellenová xxx Čo hovoria pápeži posledných dvoch storočí o apoštoloch Slovanov o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi?
Mgr. Elena Šubjaková xxx Najstaršia univerzita Slovákov
FORUM SLAVICA 2011 INŠTITÚCIA VŠEOBECNÉ TÉMY O SLOVANSTVE
PhDr. Peter Mulík, PhD. Slovenský historický ústav MS Kresťanský pôvod pomenovania dní v týždni u Slovanov
PhDr. Miroslav Demko hudobný historik, muzikológ, Bratislava Zápas o identitu Franza Lista
prof. PhDr. Andrej Červenák, CSc. xxx Slovanská vzájomnosť
Dr. Milan Sidor, CSc. xxx K otázke nového, moderného a dynamizujúceho Slovanstva
FORUM SLAVICA 2010 INŠTITÚCIA VŠEOBECNÉ TÉMY O SLOVANSTVE
Ing. Marián Tkáč predseda Matice slovenskej (od 2010), bývalý guvernér Národnej banky Slovenska, Bratislava Ariánstvo ako príčina nedorozumení medzi Slovenmi a Frankami?
Ing. Petr Hudec místopředseda Matice velehradské, Velehrad Velehrad
PhDr. Peter Ivanič, PhD. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF, Nitra Projekt Slovania vo včasnom stredoveku
Sergej Chelemendik publicista, spisovateľ, Bratislava Úloha Ruska v Slovanskom svete
FORUM SLAVICA 2011 INŠTITÚCIA SLOVANIA: TÉMA AKTUÁLNA
Doc. PhDr. Peter Žeňuch, PhD. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava Interdisciplinárne výskumy v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV
Mgr. Martin Pukanec, PhD. Filozofická fakulta UKF, Nitra Etymologické štúdie k starej morálke Slovanov
PhDr. Peter Ivanič, PhD. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, Nitra Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilo-metodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave
Mgr. Andrej Škoviera, PhD. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava Svätí slovanskí sedmopočetníci
Mgr. Miloš Marek, PhD. Filozofická fakulta TU, Trnava Slovanské národnostné menšiny na stredovekom Slovensku
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. Historický ústav AV ČR, Brno Panslavizmus - realita a fikce
Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc. Filozofická fakulta PU, Prešov Rozvoj slavistiky vo Francúzsku v 19. storočí
Mgr. Zuzana Pravdová Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia u Štúrovcov
Mgr. Maroš Melichárek Filozofická fakulta PU, Prešov Myšlienka "Veľkého Srbska" v 19. storočí
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník K problematike formovania rusínskej menšiny a identity Rusínov
PhDr. Stanislav Konečný, CSc. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice Rusíni v novodobých dejinách Slovenska
Mgr. Juraj Brincko Filozofická fakulta UKF, Nitra Reformácia v prostredí byzantsko-slovanského obradu (na príklade Spiša)
Mgr. Dagmar Kuzmová Filozofická fakulta PU, Prešov Rusínske etnikum na severovýchodnom Slovensku vo vzťahu ku gréckokatolíckej cirkvi v procese pravoslavizácie
Dr. Ewa Pogorzała Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa, Zamość, Poľsko Nauczanie języka łemkowskiego w polskim systemie oświaty
Bc. Ivana Fúsková Filozofická fakulta UKF, Nitra Slovanské novopohanstvo ako životný štýl
Mgr. Petr Hudec Občanské sdružení Matice Velehradská, Velehrad Slováci na Velehradě 1863 – 1938
Mgr. Pavol Matula, PhD. Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava Slovensko-poľské vzťahy 1918-1945 v kontexte hraničných sporov
Mgr. Daniel Markovič a Mgr. Katarína Vaštíková Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU, Ružomberok Komparácia známosti živých slovenských frazém v ruskom a českom jazyku
Jan Peňáz Předseda výboru Občanského sdružení Matice Velehradská Cesty Matice velehradské
NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.