Fórum Slavica 2009

2. júla 2009 sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre v rámci prvého ročníka Dní Slovanov konal aj prvý ročník konferencie Forum Slavica, ktorá mala podtitul "Slovania: téma aktuálna". Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou bola venovaná problematike Slovanov v najširšom význame slova. Našim cieľom bolo atraktívnou a zrozumiteľnou formou priblížiť širokej verejnosti problematiku Slovanov a cez ňu aj vedné disciplíny, aktuálne výsledky práce vedeckých a pedagogických pracovníkov (a ich vedeckých pracovísk), ktorí sa zaoberajú dejinami Slovanov, ich ľudovou klultúrou, slovanskými jazykmi, slovanskými literatúrami a vzťahmi medzi slovanskými národmi a ich najbližšími susedmi. Už tento prvý ročník konferencie Forum Slavica bol organizovaný multidisciplinárne, odzneli na ňom príspevky historikov, jazykovedcov i etnológov (17 prednášateľov zo Slovenska, Česka a Macedónska, asi 100 hostí).

SLOVANIA: TÉMA AKTUÁLNA

PROGRAM KONFERENCIE


PDF dokument Interdisciplinárne výskumy v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV
Doc. PhDr. Peter Žeňuch, PhD.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

PDF dokument Etymologické štúdie k starej morálke Slovanov
Mgr. Martin Pukanec, PhD.
Filozofická fakulta UKF, Nitra

PDF dokument Duchovné, intelektuálne a politické predpoklady cyrilo-metodskej misie a špecifické aspekty jej pôsobenia na Veľkej Morave
PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, Nitra

PDF dokument Svätí slovanskí sedmopočetníci
Mgr. Andrej Škoviera, PhD.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava

PDF dokument Slovanské národnostné menšiny na stredovekom Slovensku
Mgr. Miloš Marek, PhD.
Filozofická fakulta TU, Trnava

PDF dokument Panslavizmus - realita a fikce
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Historický ústav AV ČR, Brno

PDF dokument Rozvoj slavistiky vo Francúzsku v 19. storočí
Doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.
Filozofická fakulta PU, Prešov

PDF dokument Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia u Štúrovcov
Mgr. Zuzana Pravdová
Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

PDF dokument Myšlienka "Veľkého Srbska" v 19. storočí
Mgr. Maroš Melichárek
Filozofická fakulta PU, Prešov

PDF dokument K problematike formovania rusínskej menšiny a identity Rusínov
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.
Múzeum ukrajinskej kultúry SNM, Svidník

PDF dokument Rusíni v novodobých dejinách Slovenska
PhDr. Stanislav Konečný, CSc.
Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

PDF dokument Reformácia v prostredí byzantsko-slovanského obradu (na príklade Spiša)
Mgr. Juraj Brincko
Filozofická fakulta UKF, Nitra

PDF dokument Rusínske etnikum na severovýchodnom Slovensku vo vzťahu ku gréckokatolíckej cirkvi v procese pravoslavizácie
Mgr. Dagmar Kuzmová
Filozofická fakulta PU, Prešov

PDF dokument Nauczanie języka łemkowskiego w polskim systemie oświaty
Dr. Ewa Pogorzała
Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa, Zamość, Poľsko

PDF dokument Slovanské novopohanstvo ako životný štýl
Bc. Ivana Fúsková
Filozofická fakulta UKF, Nitra

PDF dokument Slováci na Velehradě 1863 – 1938
Mgr. Petr Hudec
Občanské sdružení Matice Velehradská, Velehrad

PDF dokument Slovensko-poľské vzťahy 1918-1945 v kontexte hraničných sporov
Mgr. Pavol Matula, PhD.
Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK, Bratislava

PDF dokument Komparácia známosti živých slovenských frazém v ruskom a českom jazyku
Mgr. Daniel Markovič a Mgr. Katarína Vaštíková
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty KU, Ružomberok

Správy

PDF dokument Cesty Matice velehradské
P. Jan Peňáz
Předseda výboru Občanského sdružení Matice Velehradská

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.