• Úvod
  • Médiá
  • V Pribinovom meste vyhlásili Deklaráciu Slovienov

V Pribinovom meste vyhlásili Deklaráciu Slovienov

V Pribinovom meste, skvoste bývalého veľkého slovanskeho štátu, na vrchu Zobor vyhlásili Deklaráciu Slovienov

Včera v slávnej starobylej Nitre, niekdajšom významnom meste mocnej slovanskej Veľkomoravskej ríše, národovci a podporovatelia slovanskej vzájomnosti vystúpili na vrch Zobor, kde na práve poludnie slávnostne vyhlásili Deklaráciu Slovienov.

Iniciátorom tejto akcie bolo nitrianske občianske združenie Slavica, ktoré má za cieľ spájať všetkých jednotlivcov a organizácie, ktoré majú úprimnú snahu o slovanskú vzájomnosť a jednotu – kresťanov, starovercov, rodovercov, ateistov a všetkých ľudí dobrej vôle.

Účastníci výstupu na Zobor a vyhlásenia Deklarácie Slovienov sa o 11. hodine zišli na parkovisku pred budovou Liečebného ústavu pod Zoborom a odtiaľ spolu vyrazili na krátku „horskú túru“.

Na práve poludnie skupina takmer 40 „alpinistov“, ktorí prišli zo všetkých kútov Slovenska, sa ocitla na samotnom vrchole Zoboru (588 m n. m.).

Na stožiaru upevnili tri zástavy – slovenskú a dve slovanské – s perúnovymi hviezdami.

V úvode slávnostnej akcie si všetci prítomní zaspievali slovenskú hymnu v plnom znení – všetky štyri slohy /bolo by zaujímavé zistiť, koľko slôh slovenskej hymny si pamätajú naspamäť slniečkari a liberáli a kedy si ju zaspievali naposledy?/.

Následne predseda nitrianskeho občianskeho združenia Slavica Miloš Zverina prečítal Deklaráciu Slovienov /Slovanov/:

„My, roduverní potomkovia Staroslovienskych rodov, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami, riekou Dunaj a Panónskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej spoločenské usporiadanie stálo na základoch rodovej samosprávy a svedomia, vyhlasujeme:

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovienskym jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, poživňou, staviteľstvom, remeslami, poľnohospodárstvom, bojovou a telesnou Kultúrou.

Ctíme si voľnosť, slobodu myslenia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc a hlásiac sa k dedičstvu našich predkov – k Staroslovienskej kultúrnej tradícii, zvykom a k životu podľa Svedomia a Cti v súlade s Prírodou.

Žiadame medzinárodne spoločenstvo národov o okamžité rokovanie o mieri na všeľudských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

Sme hrdí na naše snaživé, svedomité, čestné a nadané Staroslovienske rody, ktoré vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň Kultúry, jazyka, poznania, tradícií, svojrázu a obyčajov.

Veríme, že naše Spoločenstvo Slovienov sa bude tešiť z požehnania pokoja a mieru, bude mu dopriate, aby sa s ľúbosťou podľa svojich tradícií, svedomia, vedomia, umu, cti a tvorivej budovateľskej práce vyvíjalo, silnelo a prispelo k všeobecnému blahu človečenstva a svojho cnostného Slovienskeho potomstva.

Deklarácia prijatá dňa 12.12. ROK 2018/ LETO 7527 o 12.00 hodine na vrchu Zobor-Karpaty-Slovensko“

Potom s prejavmi vystúpili účastníci výstupu na Zobor. Hovorili o súčasnej situácii na Slovensku a vo svete. Pripomenuli, že „západná demokracia“ nielen riadi všetkých a všetko vo východo a stredoeurópskych a balkánskych štátoch, privlastnila si takmer celý hospodársky majetok, významné podniky, banky a pod., avšak pomaly, ale isto premieňa tieto „druhoradé“ krajiny na svoje kolónie. Zdôraznili, že vedenie niektorých európskych krajín a USA vyvoláva vojenské a národnostné konflikty po celom svete, ženie svet k tretej svetovej vojne, likviduje európsku civilizáciu svojou sociálnou a migračnou politikou.

Rečníci vyzvali obyvateľov Slovenska a všetkých slovanských štátov, aby si nezabúdali na svoje korene – históriu, tradície, zvyky a vieru, ctili pamiatku svojich predkov. Prízvukovali, že krajina, ktorá zanedbáva a nepamäta si svoju minulosť, nemá ani budúcnosť. Vyzývali zjednotiť úsilie všetkých ľudí dobrej vole, aby sa podarilo nastoliť na Slovensku pokoj a stabilitu, postárať sa o to, aby sa úspešne rozvíjalo a aby naše deti a vnuci mali zabezpečenú dobrú a stabilnú budúcnosť. Niektorí prečítali basne v patriotickom duchu.

Na spiatočnej ceste polovica účastníkov výstupu na Zobor a vyhlásenia Deklarácie Slovienov sa zúčastnila na spoločnom obede v podzoborskej reštaurácii Bugánka, kde diskutovali o zlepšení spoločnej činnosti, plánoch a programoch budúcoročných podujatí, porozprávali o svojich aktivitách v jednotlivých regiónoch Slovenska.

autor: Eugen Rusnák

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.