O nás

SLOVANSKÝ SPOLOK SLAVICA

Slovanský spolok Slavica (občianske združenie) vznikol začiatkom roka 2009 v starodávnom a staroslávnom slovenskom meste Nitra, ktoré bolo a je významným kultúrnym centrom karpatských a podunajských Slovanov (Slovenov). Členovia združenia nadväzujú svojou dobročinnou a dobrovoľnou činnosťou na svoju prácu v ochranárskom spolku Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) Alekšince, ktorého hlavnou náplňou bola výsadba okrasnej a úžitkovej zelene, krajinotvorba a záchrana kultúrnych a historických pamiatok v regióne Nitra. SZOPK Alekšince sme zakladali na jar v roku 1989. Následne v júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU, na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bola záchrana renesančného kaštieľa v Lukáčovciach pri Nitre a v ňom zriadenie Centra pomoci deťom.

Hlavným poslaním Slovanského spolku Slavica je propagácia slovanskej vzájomnosti a bohatého kultúrneho a duchovného dedičstva Slovanov. Spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi realizujeme rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme popularizovať tému slovanstva a Slovanov ako svojbytného kultúrno-dejinného typu, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Slavica spája všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú v úcte naše tradície, zvyky a obyčaje. Hľadáme priesečníky a spoločné ciele medzi jednotlivými občinami, spolkami, spoločenstvami a národmi. Vo svojej činnosti nadväzujeme na našich generačných predchodcov a to najmä na ideové podnety a ciele barokového slavizmu, generácie Všeslávie, štúrovskej generácie, generácie slovanofilov 19. a 20. storočia.

Najvýznamnejší projekt nášho združenia sú „Dni Slovanov“, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. V rámci tohto projektu sa uskutočňuje medzinárodný folklórny „Slavica Festival“, vedecké a popularizačné konferencie „Fórum Slavica“ a rôzne kultúrno- spoločenské podujatia. Ďalej je to turisticko-spoločenské podujatie „Slovenský národný pochod“ a „Vlastenecké poznávacie výlety“ na ktorých si pripomíname významné osobnosti, udalosti a miesta sveta Slovanov. Pre deti a mládež sú určené projekty „Puškinov deň“ (umelecko- literárna súťaž), „Malé javiskové formy Milky Zimkovej“ a vzdelávací a výchovný projekt „Slovenská výchova Slavice“. Pre dospelých je určený vzdelávací projekt „Slovanská škola Slavice“. „Bibliotéka Slavica“ je zameraná na vydávanie publikácií o Slovanoch a slovanstve a každoročné organizovanie rovnomenného knižného festivalu. V tomto období je nosným projektom „Slovanský dvor Slavica“, ktorého cieľom je vytvorenie kultúrno- spoločenského miesta určeného na stretávanie ľudí zaujímajúcich sa o tému slovanstva a Slovanov. Slovanský spolok Slavica je zároveň členom medzinárodných slovanských organizácií: Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe. Podrobnosti o činnosti Slavice a jednotlivých projektoch sú uverejnené v našich publikáciách, na webovom sídle a sociálnych sieťach združenia.

SLAVICA o. z.
slavica-o-nas
slavica-o-nas
slavica-o-nas

Partneri

vseslovansky-vybor-praha-2019
vseslovansky-zvaz-moskva-2019
medzinarodna-slovanska-rada-kyjev-2019
Združenie slovanskej vzájomnosti
gosudarstvennyj-muzeyj-a-s-puskina-2020
slovanska-akademia-vied-vzdelavania-a-umenia-2019
medzinarodny-fond-slovanskej-pisomnosti-a-kultury-2019
slovansky-svet-2019
slavradio-org-2019
institut-ruskej-civilizacie-2020