„...CUDZÍM UMOM ŽIVOT NESPOZNÁŠ A MÚDREJŠÍ SA NESTANEŠ...“

Snaha mnohých aktívnych ľudí skúmať minulosť, zhodnotiť súčasnosť a v nej zakorenené tendencie vývoja budúcnosti – to všetko prebúdza záujem o skúmanie minulosti. Obrovský význam má idea osobitného vývoja sveta Slovanov. Avšak pre skostnatenosť oficiálnej, takzvanej akademickej historickej vedy, ktorá sa nachádza pod kontrolou kresťanských a európskych teoretikov, sa objavili nasledovné dôležité momenty, ktoré negatívne ovplyvňujú bádanie minulosti Slovanov:

Po prvé sa objavil fenomén „bielych škvŕn“ v interpretácii minulosti, kedy sa s prekvapením dozvedáme, že väčšina našich vedomostí o minulosti Slovanov je falošných a nezodpovedajú tomu, čo sa odohralo v skutočnosti.

Po druhé, idealizáciu socialistického obdobia vystriedala protichodná tendencia prikrášľovania predsocialistické obdobia vývoja.

Po tretie, zistilo sa, že absentuje skutočne vedecká metodológia výskumu našej minulosti.

Preto je očividné, že ľudia, ktorí sa zbavili nadvlády marxisticko-leninskej ideológie a metodológie, sú nútení hľadať nový spôsob, ktorý by umožnil pravdivo zobraziť minulosť.

DOMÁCA VEDA O MINULOSTI

Súčasná kritika akademickej historickej vedy nie je spojená s praktickou prácou archeológov, historikov alebo iných povolaní. No v interpretácii historických faktov existujú značné nedostatky, ktoré treba opraviť, keďže historiografia zostáva naďalej poľom urputného ideologického boja.

Každý jeden účastník tohto boja si musí vybrať, či sa postaví na stranu Slovanov alebo bude bojovať proti nim. V súčasnosti môžeme s istotou povedať, že oficiálna historická veda v Rusku, Česku, Poľsku na Slovensku alebo v iných krajinách slovanského sveta nikdy neprezentovala vedu o minulosti z pohľadu záujmov slovanských národov.

Predstavitelia oficiálnej historickej vedy robia všetko preto, aby posilnili svoje tvrdenia a každý nesúhlas vyvoláva u nich nie len námietky, ale ja zúrivý odpor, ktorý vyúsťuje do rôznych obvinení a prenasledovania inak zmýšľajúcich.

Moderná Slovanská veda o minulosti čerpá z týchto zdrojov:

  • ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ
  • VIEDY
  • LETOPISY A KRONIKY
  • DIELA SLOVANSKÝCH AUTOROV

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUviac na Facebooku