Obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nitrava s. r. o.

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne  vzťahy spoločnosti Nitrava s. r. o., sídlom Botanická 1., 949 01 Nitra – Slovenská republika, IČO: 46 294 821 DIČ: 2023324270, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 75241/B, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, deň zápisu: 19.08.2011 ako predávajúcim a druhej zmluvnej strany, ktorým je kupujúci.

1.2.  Právnymi vzťahmi uvedenými v bode 1.1 tohto článku sa rozumejú  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou v slovenskom jazyku prostredníctvom internetového obchodu dostupného na webovej stránke na adrese www.slavica.sk (ďalej len „e-shop“).

1.3.  Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4.  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú  upravené výslovne týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5.  Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.6.        Podnikateľom na účely týchto VOP je každá osoba, ktorá uvedie v objednávke svoje IČO. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.7.        Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky na stránke eshopu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP vrátane reklamačného poriadku.

 

 

Článok 2

Kúpna zmluva

2.1.  Kúpna zmluva sa uzatvára na diaľku, t.j. k jej uzavretiu dochádza výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho  a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.2. Najčastejším spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvy je vytvorenie objednávky na eshope predávajúceho. Predávajúci ponúka tovar, ktorý si kupujúci môže vybrať, vloží ho do nákupného košíka na eshope v požadovanom množstve, uvedie svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.3. Ak je kupujúci podnikateľom, uvedie svoje údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa.

2.4. Uzatvorenie zmluvy s uvedením údajov v bodoch 2.2 až 2.4. a ich zaznamenaním je možná aj na základe telefonickej objednávky na telefónne číslo uvedené na webovej stránke resp. na tel: +421 915 109 205 alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu objednavky@slavica.sk , pričom je potrebné uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky.

2.5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim potvrdenie objednávky.

2.6. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, a to za podmienok nižšie definovaných.

2.7. Zmluvu uzatvorenú spôsobom definovaným v bodoch 2.1 až 2.6 tohto článku (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo zo  zákonných dôvodov.

2.8. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia. Nie je prístupná tretím stranám.

 

 

Článok 3

Kúpna cena a dodanie tovaru

3.1. Odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť kúpnu cenu.

3.2.  Kúpna cenu tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená pri overovaní a potvrdení objednávky.

3.3.  Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi podľa výberu kupujúceho:

a)       platba vopred bankovým prevodom resp. vkladom na účet,

b)      platobnou kartou cez platobnú bránu GOPAY,

c)       dobierkou,

d)      osobne v hotovosti.

3.4. Za jednotlivé formy platby je predávajúci oprávnený účtovať poplatok, ktorej výška je vždy aktuálne uvedená pri jednotlivých platobných podmienkach.

3.5. Ku kúpnej cene tovaru účtuje predávajúci  okrem ceny tovaru aj náklady na dopravu príp. aj náklady na dobierku. Aktuálna cena je vždy uvedená na eshope resp. v potvrdení objednávky.

3.6.  Tovar dodá predávajúci kupujúcemu na adresu ním uvedenú, a to kuriérom, poštou príp. inou formou, ktorú si kupujúci zvolí. Kupujúci sa môže rozhodnúť pre osobný odber, ktorý je bezplatný, a to v Nitre, Botanická 1, 949 01.

3.7.  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti držiteľa veci a je povinný tovar označiť tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia.

3.8. Predávajúci zabezpečí doručenie tovaru (s výnimkou ak sa kupujúci rozhodne pre osobný odber) a dokladov vzťahujúcich sa k tovaru na adresu uvedenú kupujúcim. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s ním v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

3.9. Predávajúci je povinný odovzdať tovar v dohodnutom množstve a zabalené tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s doručovateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.10.         Dňom prevzatia tovaru začína plynúť záruka, ktorá uplynie pri potravinách vyznačeným dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti. Dňom prevzatia tovaru iného ako potravinárskeho, začína plynúť záruka 24 mesiacov, pričom záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

3.11.         Záručné podmienky sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

 

Článok 4

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

4.1. Podľa ustanovenia § 7 ods. 1  zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.2. Spotrebiteľ nemôže podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. e) citovaného zákona odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4.3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.5. Je nevyhnutné,  aby bol v v lehote uvedenej v bode 4.1  odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať na adresu:

Nitrava s. r. o.

Šulekova 2

811 06 Bratislava

4.6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je zasielaný spolu s potvrdením objednávky. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný aj tu.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy po dodaní tovaru , je povinný tovar vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to tovar nový, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, bez poškodenia originálneho a ochranného obalu, v stave a množstve v akom tovar prevzal. Kupujúci je povinný tovar zaslať na adresu: Nitrava s. r. o., sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava. O odstúpení od zmluvy a odoslaní tovaru môže kupujúci informovať poverenú osobu na tel. č.: +421 915 109 205.

4.7. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

4.8.  Kupujúci  berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

Článok 5

Storno objednávky

5.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr  v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.

5.2.  Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

 

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na stránke eshopu.

6.2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy dňom jej uzatvorenia.

 

SOI

Bajkalská 21/A, P.O.Box č.5, 82007, Bratislava
ba@soi.sk
02/ 58 27 21 72 02/58 27 21 04

 

V Nitre , dňa 19.11.2020