PUŠKINOV DEŇ ♤ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

 

PRAVIDLÁ PROJEKTU

 

„Puškinov deň“ je celoslovenská umelecká súťaž v prednese diel Alexandra Sergejeviča Puškina určená pre deti a mládež od 6 do 20 rokov.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je občianske združenie Slavica v spolupráci s partnermi uvádzanými pri jednotlivých ročníkoch súťaže.

Webstránka projektu: www.slavica.sk (www.slavica.sk/puskinov-den/)

Kontakt na organizátora: Slavica o. z., Botanická 1, 949 01 Nitra, Slovensko

Miesto konania súťaže: Slovanský Dvor, Rybničná 262, 951 22 Alekšince, Slovensko,

E-mail: slavica@slavica.sk

Tel.: 0915.109.205

 

OBSAH

 

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

II. PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE – KOLÁ, VÝSTUPY

IV. TERMÍNY A PRIHLÁŠKA

V. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVER

 

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

 

I. A: Vekové kategórie

I. Mladšie deti: deti od 6 do 11 rokov

II. Staršie deti: deti od 12 do 15 rokov

III. Mládež: mládež od 16 do 20 rokov

 

I. B: Jazykové kategórie

-Slovenský jazyk (skratka SJ)

-Rruský jazyk (skratka RJ)

 

I. C: Žánre

1.Prednes poézie (skrátene: poézia)

2.Prednes prózy (skrátene: próza)

3.Monodráma (skratka: MD)

 

I. D: Bilingvalizmus

 

Do bilingválnej kategórie sa zaraďujú súťažiaci, ktorých rodič je rodený hovorca, alebo súťažiaci navštevujúci bilingválny typ školy.

Skrátené označenie: BIL

 

Označovanie kategórií

 

Názov kokrétnej kategórie je tvorený kombináciou vyššie uvedených kategóriì.

 

VZORY:

I. SJ poézia, I. RJ poézia, I. RJ poézia BIL

II. RJ próza, II. SJ próza, II. RJ próza BIL

III. RJ MD, III. SJ MD, III. MD BIL

 

II. PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 

a) Súťažné texty

 

Súťažiaci sa zapájajú do súťaže s textami z tvorby Alexandra Sergejeviča Puškina v slovenskom alebo v ruskom jazyku.

 

b) Trvanie súťažných príspevkov

 

Prednes poézie: max. 5 minút

Prednes prózy: max. 5 minút

Monodráma: max. 10 minút

 

c) Hodnotiace kritériá

Vystúpenia súťažiacich hodnotí odbornâ porota zložená zo 4 až 7 členov.

Po vzhliadnutí vystúpení porota rozhodne o udelení 1., 2. a 3. miesta. Nemusia byť udelené všetky miesta.

Porota hodnotí:

  • interpretáciu textu
  • prácu s hlasom – slovný a vetný prízvuk, intonáciu
  • gestiku, postoj, očný kontakt
  • využitie rekvizít
  • celistvosť vystúpenia od uvedenia sa až po záver
  • celkový dojem

 

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE – KOLÁ, VÝSTUPY

 

a) Predkolá

 

Záujemcovia si môžu zorganizovať vo vlastnej réžii školské kolo a víťazov vyslať na celoslovenský „Puškinov deň“. Zorganizovanie predkola nie je podmienkou pre prihlásenie sa na súťaž.

 

b) „Puškinov deň“

 

Výsledky súťaže sa vyhlasujú na mieste konania v deň realizácie súťaže a uverejňujú sa na ročníkovej stránke do 7 dní odo dňa realizácie súťaže.

„Puškinov deň“ je celoslovenská jednokolová súťaž.

Realizuje sa každoročne dňa 6. júna v Pribinovej dvorane na slovanskom dvore Slávica pri Nitre.

Časový harmonogram uverejňuje / posiela spolu s e-pozvánkou organizátor prihláseným súťažiacim najneskôr štyri týždne pred konaním sa súťaže.

 

c) Výstupy – diplomy, ceny

 

Výsledky súťaže sa vyhlasujú na mieste konania v deň realizácie súťaže a uverejňujú sa na ročníkovej stránke do 7 dní odo dňa realizácie súťaže.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia „Puškinovho dňa“ získajú diplom.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste získajú vecné cenu.

Pripravujúci pedagógovia získajú (e-)diplom o účasti na súťaži.

 

IV. TERMÍNY A PRIHLÁŠKA

 

Súťaž sa realizuje 6  júna.

Súťažiaceho môže prihlásiť pedagóg ľubovoľného typu školy (štátna, súkromná, cirkevná  domoškola…) alebo rodič.

Prihlášku a inštrukcie ku prihlasovaniu pre príslušný ročník uverejňuje organizátor na webstránke slavica.sk v sekcii „Puškinov deň“.

 

V. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVER

 

1) Súťaž technicko-organizačne zabezpečuje občianske združenie Slavica.

2) Organizátor v spolupráci s partnermi súťaže zabezpečuje a zostavuje odbornú porotu.

3) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie účastníkov, prípadné straty a škody počas konania sa súťaže.

4) Náklady spojené s účasťou na súťaži (cestovné, ubytovanie, stravné a pod.) znáša vysielajúci subjekt – škola, rodič, sponzor.

5) Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny bez uvedenia dôvodu.

6) Prihlasujúci a súťažiaci odoslaním prihlášky potvrdzuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

 

V Nitre, dňa 6. 12. 2022

 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

ROČNÍKY