PUŠKINOV DEŇ ♤ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

„PUŠKINOV DEŇ“ je celoslovenská umelecká súťaž v prednese diel Alexandra Sergejeviča Puškina určená pre deti a mládež vo veku od 6 do 20 rokov.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je občianske združenie SLAVICA, Botanická 1, 94901 Nitra, Slovenská republika v spolupráci s partnermi uvádzanými pri jednotlivých ročníkoch súťaže.

Webstránka projektu: www.slavica.sk (www.slavica.sk/puskinov-den/)

Kontakt na organizátora: SLAVICA o. z., Botanická 1, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Miesto konania súťaže: Slovanský Dvor Slavica, Rybničná 262, 951 22 Alekšince, Slovenská republika

E-mail: slavica@slavica.sk, projekty@slavica.sk,

Telefón: 0915.109.205

OBSAH

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

II. PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE – KOLÁ, VÝSTUPY

IV. TERMÍNY A PRIHLÁŠKA

V. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVER

I. KATEGÓRIE SÚŤAŽE

I. A: Vekové kategórie

I. Mladšie deti: deti od 6 do 11 rokov

II. Staršie deti: deti od 12 do 15 rokov

III. Mládež: mládež od 16 do 20 rokov

I. B: Jazykové kategórie

- Slovenský jazyk (skratka SJ)

- Ruský jazyk (skratka RJ)

I. C: Žánre

1.Prednes poézie (skrátene: poézia)

2.Prednes prózy (skrátene: próza)

3.Monodráma (skratka: MD)

I. D: Bilingvalizmus

Do bilingválnej kategórie sa zaraďujú súťažiaci, ktorých rodič je rodený hovorca, alebo súťažiaci navštevujúci bilingválny typ školy.

Skrátené označenie: BIL

OZNAČOVANIE KATEGÓRIÍ

Názov konkrétnej kategórie je tvorený kombináciou vyššie uvedených kategórii.

VZORY:

I. SJ poézia, I. RJ poézia, I. RJ poézia BIL

II. RJ próza, II. SJ próza, II. RJ próza BIL

III. RJ MD, III. SJ MD, III. MD BIL

II. PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

a) Súťažné texty

Súťažiaci sa zapájajú do súťaže s textami z tvorby Alexandra Sergejeviča Puškina v slovenskom alebo v ruskom jazyku.

b) Trvanie súťažných príspevkov

Prednes poézie: max. 5 minút

Prednes prózy: max. 5 minút

Monodráma: max. 10 minút

c) Hodnotiace kritériá

Vystúpenia súťažiacich hodnotí odborná porota zložená z 5 až 7 členov.

Po vzhliadnutí vystúpení porota rozhodne o udelení 1., 2. a 3. miesta. Nemusia byť udelené všetky miesta.

POROTA HODNOTÍ:

-interpretáciu textu

-prácu s hlasom – slovný a vetný prízvuk, intonáciu

-gestiku, postoj, očný kontakt

-využitie rekvizít

-celistvosť vystúpenia od uvedenia sa až po záver

-celkový dojem

III. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE – KOLÁ, VÝSTUPY

a) Predkolá

Záujemcovia si môžu zorganizovať vo vlastnej réžii školské kolo a víťazov vyslať na celoslovenský „PUŠKINOV DEŇ“. Zorganizovanie predkola nie je podmienkou pre prihlásenie sa na súťaž.

b) „PUŠKINOV DEŇ“

Výsledky súťaže sa vyhlasujú na mieste konania v deň realizácie súťaže a uverejňujú sa na ročníkovej stránke do 7 dní odo dňa realizácie súťaže.

„Puškinov deň“ je celoslovenská jednokolová súťaž.

Súťaž sa realizuje sa každoročne dňa 6. júna v Pribinovej dvorane na Slovanskom dvore Slavica v Alekšinciach pri Nitre.

Časový harmonogram uverejňuje / posiela spolu s e-pozvánkou organizátor prihláseným súťažiacim najneskôr štyri týždne pred konaním sa súťaže.

c) Výstupy – diplomy, ceny

Výsledky súťaže sa vyhlasujú na mieste konania v deň realizácie súťaže a uverejňujú sa na  ročníkovej stránke do 7 dní odo dňa realizácie súťaže.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia "Puškinovho dňa" dostanú diplom.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. – 3. mieste získajú diplom a vecné ceny.

Pripravujúci pedagógovia získajú diplom o účasti na súťaži.

IV. TERMÍNY A PRIHLÁŠKA

-Súťaž sa realizuje 6 júna.

-Súťažiaceho môže prihlásiť pedagóg ľubovoľného typu školy (štátna, súkromná, cirkevná, domoškola…) alebo rodič.

-Prihlášku a inštrukcie ku prihlasovaniu pre príslušný ročník uverejňuje organizátor na webstránke slavica.sk v sekcii „Puškinov deň“.

V. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE, ZODPOVEDNOSŤ A ZÁVER

1) Súťaž technicko-organizačne zabezpečuje občianske združenie SLAVICA.

2) Organizátor v spolupráci s partnermi súťaže zabezpečuje a zostavuje odbornú porotu.

3) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie účastníkov, prípadné straty a škody počas konania sa súťaže.

4) Náklady spojené s účasťou na súťaži (cestovné, ubytovanie, stravné a pod.) znáša vysielajúci subjekt – škola, rodič, sponzor.

5) Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny bez uvedenia dôvodu.

6) Prihlasujúci a súťažiaci odoslaním prihlášky potvrdzuje, že si prečítal tieto pravidlá, porozumel im a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.  

V Nitre, dňa 6. 12. 2022